Европейска асоциация по цьолиакия

https://www.aoecs.org/

Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

http://www.bsg.bg/

Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България

https://www.facebook.com/younggastrobg/

Министерството на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/bg/

Регионални здравни инспекции (РЗИ)

http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/regionalni-zdravni-inspektsii/

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

http://ncphp.government.bg/index.php?lang=bg

Комисия по здравеопазването

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340

Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)

https://nelk.bg/

Министерство на труда и социалната политика

https://www.mlsp.government.bg/

Агенция за хората с увреждания

http://ahu.mlsp.government.bg/home/

Министерство на земеделието, храните и горите на Република България

http://www.mzh.government.bg

Омбудсман на Република България

http://www.ombudsman.bg/

Министерство на образованието

https://www.mon.bg/

Министерски Съвет на Република България

www.government.bg

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

http://www.babh.government.bg/

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

https://www.nhif.bg/

Български лекарски съюз

https://blsbg.com/

Българска педиатрична асоциация

https://pediatria-bg.eu/

Българска лекарска асоциация по възпалителни чревни болести

http://ibd-bg.com/

Национална експертна лекарска (НЕЛК)

https://nelk.bg/

Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София

https://www.facebook.com/groups/268456276819644/

Национална агенция за приходите

http://www.nap.bg/

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA)

http://www.efsa.europa.eu/

European Food Information Council

www.eufic.org

www.foodexperts.net

EC Evaluation of Food Control Systems in Member States

http://ec.europa.eu/food/food/controls/foodfeed/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/

http://www.eulaw.egov.bg/

Кодекс Алиментариус

http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

Организация на Обединените Нации за Храни и Земеделие (FAO)

http://www.fao.org/

Световна здравна организация (WHO)

http://www.who.int/en/

Сподели с приятел