Всички хора, независимо с увреждания или не, имат права. Поради по-утежненото ви здравословно състояние – факта, че сте с увреждания, имате нужда от допълнителна закрила от държавата. За вас са предвидени редица права в различни закони, от които поради неинформираност не можете да се възползвате.

„Увреждане„ е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид (Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)

Ако сте с увреждания и сте получили експертно решение от ТЕЛК за намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, то можете да ползвате различни облекчения, които държавата ви предоставя, за да компенсира поне малко неравностойното ви положение.

Тези права и облекчения могат да се обособят в различни категории – трудови, пенсионни, данъчни, социално подпомагане, целеви помощи и добавки.

Силно препоръчително е да поискате правна консултация от адвокат, за да сте наясно с всички възможности, които имате и най-лесния път за постигането им. Трябва да имате предвид обаче, че консултациите се заплащат.

Трудови права

Имате право на:

 • труд, освен противопоказния, посочен в решението на ТЕЛК;
 • предварителна закрила при уволнение. Това значи, че работодателят ви не може да ви уволни без да има предварително разрешение от Инспекцията по труда, като трябва да вземе и мнение на ТЕЛК;
 • по-голям годишен отпуск – не по-малко от 26 работни дни;
 • едновременно получаване на пенсия за инвалидност и трудово възнаграждение;
 • обезщетение при трудоустрояване (Ако сте работник или служител и поради болест или трудова злополука не може да изпълнявате възложената ви работа, но без опасност за здравето ви може да изпълнявате друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроявате на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Имате право на платен годишен отпуск в размер най-малко 26 работни дни. Необходимостта от преместването ви (вследствие на болестта ви или претърпяна от вас трудова злополука) на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят от компетентния здравен орган – Териториална експертна комисия (ТЕЛК) или Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК). Предписанието за трудоустрояване е задължително и за вас, и за работодателя ви. Нямате право да изпълнявате противопоказаната ви от здравна гледна точка работа. Работодателят ви е длъжен да ви премести на подходяща работа съгласно експертното решение на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му). То ви се дължи, когато подлежите на трудоустрояване, от деня, в който получите предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение в размер на брутното ви трудово възнаграждение;
 • обезщетение за не повече от 6 месеца при трудоустрояване, ако на новата работа е намалено трудовото ви възнаграждение;
 • право да получавате едновременно пенсия за инвалидност и обезщетение за безработица, ако имам поне 12 месеца осигурителен стаж през последните 18 месеца;
 • може да участвате в различни програми за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта;

Пенсии за инвалидност

Може да се възползвате от правото си на пенсия при инвалидност за осигурителен стаж и възраст, която може да бъде пенсия за общо заболяване и пенсия за трудова злополука или професионална болест. Друга инвалидна пенсия, която не зависи от осигурителния стаж, е социалната пенсия за инвалидност.

Освен от тези пенсии може да се възползвате и от пенсия за гражданска инвалидност (Имате право да я получавате, ако сте загубили работоспособността си поради това, че сте заболели или пострадали при изпълнение на граждански дълг или случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи) и пенсия за военна инвалидност (Имате право да я получавате, ако сте загубили работоспособността си поради това, че сте заболели или пострадали през време или по повод на наборната военна служба или службата в запаса или резерва, а също и ако сте пострадал при оказване съдействие на въоръжените сили).

Не може да получавате едновременно лична/наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична/наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Не може да се получават заедно и лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Когато имате право на повече от една лична пенсия за инвалидност поради различни причини, се определя най-голямата по размер.

Право на социално подпомагане

 • право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища (Ако настанителната заповед е на ваше име и доходът ви от предходния месец е до 250 сто от диференцирания минимален доход, и сте сирак на възраст до 25 години възраст, завършил социален учебно-професионален център, самотен възрастен човек над 70-годишна възраст или самотен родител, то имате право на тази помощ. Тя ви се изплаща след като представите разходооправдателен документ. Ако сте навършил възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК или преди да ви бъде издадено, имате право на такава помощ пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок).
 • еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности (Помощта се отпуска веднъж годишно и е в размер до 375.00 лв* (петкратния размер на гарантирания минимален доход (За 2018г. е 75.00 лв)));
 • еднократна помощ за издаване на лична карта до 75.00 лв* (размерът на гарантирания минимален доход);
 • еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за вас и придружителите ви, както и донорите ви, когато те не са включени в стойността на отпусната сума за лечение – те са възможни само ако сте получил разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му и въз основа на молба-декларация, подадена от вас или от ваш законен представител преди началната дата за провеждане на лечението или в 14-дневен срок от завръщането ви в страната. Тази помощ е различна от помощта за инцидентни нужди.

Заявления за гореизброените помощи по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

 • безплатно пътуване два пъти в годината – отиване и връщане с железопътен транспорт – ако сте със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане. От това право може да се възползва и придружителят ви, когато пътувате заедно. Правото на безплатен транспорт е възможно, ако представите удостоверение, издадено от дирекция “Социално подпомагане”. То се издава от съответното териториално поделение по постоянния ми адрес въз основа на молба, подадена от вас;
 • карта за 50% намаление за пътуване в железопътния транспорт за трудноподвижни лица на цена 1.00 лв – картата може да ви се издаде, ако сте трудно подвижен срещу удостоверение за инвалидност и лична карта. Дава ви право на закупуване на билети за 2-ра класа на бързите и пътнически влакове и абонаментни карти с 50% намаление. Срокът на картата е една година, освен ако в удостоверението не е посочен по-кратък срок;
 • безплатна годишна винетка за лек автомобил – ако сте навършил възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК или преди да ви бъде издадено, имате право на безплатна годишна винетка пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок;
 • карта за градски транспорт за София или по-големите градове в България за вас и придружителите ви – в зависимост от града, в който живеете, имате право на карта за градски транспорт на преференциални цени;
 • карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране – тя се издава от кмета на съответната община и е валидна на територията на цялата страна;
 • освобождаване от ползване на обезопасителен колан – ако сте с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат и управлявате моторно превозно средство, адаптирано за вашите нужди, то може да не използвате обезопасителен колан;
 • предимство при кандидатстване за общинско жилище под наем – При класирането за общинско жилище под наем, имате предимство пред останалите хора, които не са с увреждания;
 • облекчения при прием във висши училища в Република България – Ако сте с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто в зависимост от висшето училище, ползвате различни облекчения – например: предимство при класиране пред другите кандидат-студенти или прием без изпити, посещаемост на 50% от предвидените лекции и упражнения, освобождаване от семестриални такси и други;
 • освобождаване от плащане на потребителска такса при посещение на лекаря или на лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно – Ако сте с над 71 % намалена работоспособност или страдате от определена болест или имате определено увреждане, което е сред изброените в Приложение 12 към Националния рамков договор за 2017 г. за медицинските дейности, то сте освободен от заплащането на потребителска такса всеки път, когато посещавате лекаря си или лекаря ви по дентална медицина, или пък когато сте на болнично лечение. (Приложение №12 към НРД 2015 за медицинските дейности)

 

Хората с трайни увреждания имат правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности, съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност.

База за определяне на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход.

ТЕЛК

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК)

НЕЛК е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването. НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които освидетелстват лицата за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ). Съставите на ТЕЛК в страната са 71, НЕЛК е само една.

Процедура и документи

Експертизата на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене.

Какво да направя, ако съм трудно подвижен и не мога да стигна до ТЕЛК?

Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК или НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им, или в болницата, където са настанени. За тази цел те трябва да разполагат с медицинско удостоверение от лекуващия им лекар или направление от личния им лекар. За да изпълни задачата по експертизата на лежащо болни, ТЕЛК осъществява посещение в дома на регионален принцип, тоест в рамките на съответната област, а НЕЛК осъществява домашни посещения на територията на цялата страна.

Дължат ли се такси за подготовка на документи за освидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК?

Здравноосигурените лица не заплащат изследванията и консултациите назначени от личния лекар или специалиста за целите на медицинската експертиза.

Здравнонеосигурените лица трябва да заплатят стойността на извършените за целите на медицинската експертиза изследвания и консултации.

При получаване на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК не се дължат такси.

В какви срокове се получават документите от комисиите?

Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването или по пощата с обратна разписка. Освидетелстването на лицата, явяващи се на ТЕЛК/НЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на медицинската документация в комисиите. С Постановление № 179 от 27.06.2014г. са премахнати специализираните ТЕЛК по очни, психични и белодробни болести, считано от 08.07.2014г. Лицата с такива заболявания се освидетелстват от ТЕЛК в присъствието на консултанти, които са специалисти по съответните заболявания.

Лично ли трябва да се получи Експертното решение?

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се получава лично или от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Какви са възможностите за обжалване на решенията?

Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) срещу решенията на НЕЛК се правят пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Данъчни облекчения

ВНИМАНИЕ: Всички данъчния облекчения ще могат да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

 

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност.

Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Облекчението се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

– към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

– към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;

– към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

 1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

 1. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или
 2. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 3. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че лицето, което ще ползва облекчението представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Такава декларация не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина:

– е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;

– не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице необходимите условия и когато представи писмена декларация от другия родител.

Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва и от еднолични търговци.

Всички обстоятелства и условия за ползването на данъчното облекчение за деца с увреждания се декларират с декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

ВНИМАНИЕ: Когато данъчните облекчения за намалена работоспособност, за закупуване на осигурителен стаж, за дарения, за деца и за деца с увреждания, са ползвани в пълен размер при определянето на годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения и съответно необходимите за ползването им документи са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение, същите не следва отново да се прилагат към годишната данъчна декларация.

 

Данъчно облекчение за трудовото ми възнаграждение – Това данъчно облекчение могат да  ползват лицата, ако са с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То дава възможност да се намали сумата на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения с 660.00 лв, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. Трябва да приложа и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

 

Данъчно облекчение за данъци върху имоти – Ако сте с намалена работоспособност над 50 на сто, данъкът, който се дължа за имота, който е основното ви жилище, е със 75 на сто намаление;

 

Данъчно облекчение за данък върху автомобил – Ако сте с намалена работоспособност над 50 на сто и автомобилът ви е с обем на двигателя до 2000 куб.м. и мощност до 117,64 кW или пък имате електрически автомобил, мотоциклет или мотопед, то сте освободени от плащането на данък за него;

 

Данъчно облекчение за патентен данък – Ако сте с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ако извършвате дейността лично и не наемам работници за тази дейност през цялата данъчна година и независимо дали сте едноличен търговец, то ползвате намаление на патентния данък в размер 50 на сто. Данъчното облекчение се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

 

Ако сте навършили възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК или преди да ви бъде издадено, може да ползвате данъчните облекчения пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

 

Целеви помощи

 

Имате право на целева помощ за:

 • помощни средства – Помощта се отпуска за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, а пределните лимити за тези дейности са обособени в Заповед на Министъра на труда и социалната политика;
 • покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство – Тя е в размер на 1200.00 лв, ако средномесечният доход на член от семейството ми за последните 12 месеца е равен или по-нисък от 195.00 лв* (трикратния размер на гарантирания минимален доход). Този вид помощ мога да получа ако имам определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; ако съм работещ или учащ, а също трябва и да не съм ползвал финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство;
 • внос на лично моторно превозно средство;
 • преустройство на жилище в размер до 600.00 лв – Мога да се възползвам от помощта, ако съм трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, придвижвам се с инвалидна количка и средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от 130.00 лв* (двукратния размер на гарантирания минимален доход);
 • ползване на жестономични услуги – Ако съм с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имам право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8.00 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции;
 • придружител на лица с увредено зрение, лица със сляпо-глухота и лица със затруднения в придвижването – Ако съм с увредено зрение, имам сляпо-глухота или съм трудноподвижен, а също съм и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, мога да получавам целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията ми в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5.00 лв. на час;
 • придружител на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства – Ако имам интелектуални затруднения или психично разстройство и съм със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, а също и се нуждая от чужда помощ, ползвам целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията ми в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5.00 лв. на час.

Заявления за гореизброените целеви помощи по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

 

Социалните помощи са освободени от данъци и такси.

 

Право на месечна добавка за социална интеграция

Добавката е предназначена за покриване на допълнителни разходи за:

 • транспортни услуги – В размер на 11.25 лв* (15 на сто от гарантирания минимален доход) ;
 • информационни и телекомуникационни услуги – В размер на 15.00 лв* (20 на сто от гарантирания минимален доход);
 • обучение – В размер на 15.00 лв* (20 на сто от гарантирания минимален доход);
 • балнеолечение и рехабилитационни услуги – В размер до 225.00 лв* (трикратния размер на гарантирания минимален доход), но не повече от действително направения разход съгласно представените документи;
 • диетично хранене и лекарствени продукти – В размер на 11.25 лв* (15 на сто от гарантирания минимален доход) ;
 • достъпна информация – В размер на 11.25 лв* (15 на сто от гарантирания минимален доход);
 • наем на общинско жилище на самотни лица;

Заявления за гореизброените месечни добавки по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

 

Други

 

Намаление на таксата за издаване на лична карта и паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50%. Трябва да се носи оригинал и копие от ТЕЛК.

 

Намаление на таксата за издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50%. Трябва да се носи оригинал и копие от ТЕЛК.

 

Намаление или липса на такси и комисионни в някои банки за издаване на дебитна карта, Безплатно е издаването и обслужването на разплащателна сметка в някои банки. Тегленето с дебитна карта на банкомат на съответната банка и електронното банкиране също е безплатно за съответната банка. Плащане на комунални услуги, данъци, такси, SMS известяване и др. също е безплатно или с преференции за съответната банка. Всяка банка сама определя размера на таксите и преференциите в зависимост от политиката си. Трябва да се носи оригинал и копие от ТЕЛК.

 

Не се заплаща такса в детски градини и ясли за деца с увреждания. Трябва да се носи оригинал и копие от ТЕЛК.

 

Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70 %  получава допълнителни точки при прием в детско заведение. При записване трябва да предоставите копие от  решение на ТЕЛК. Кандидатстващи деца с ТЕЛК не получават точки по този критерий.

 

Деца с хронични заболявания получават допълнителни точки при прием в детско заведение. При записване трябва да предоставите копие на протокол на ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето.

 

Децата с увреждания с над 50% получават допълнително точки при кандидатстване за прием в първи клас. Трябва да се носи оригинал и копие от ТЕЛК.

 

Някои от мобилните оператори в България имат мобилна тарифа за хора с увреждания. Трябва да се носи оригинал и копие от ТЕЛК.

 

Някои киносалони имат отстъпки за хора с увреждания. Трябва да се носи копие от ТЕЛК.

 

Хора с увреждания ползват 50% (петдесет процента) отстъпка от обявените на каса цени на лифт – карти  с изключение на сезонни лифт карти, за лифтовите съоръжения на “Бороспорт” АД в к.к. Боровец, Хора с увреждания плюс един придружител ползват 50% (петдесет процента) отстъпка от обявените на каса цени на лифт-билети за лифтовите съоръжения на “Бороспорт” АД. Трябва да се носи копие от ТЕЛК.

Други лифтове в България също имат преференции за хора с увреждания. Трябва да се носи копие от ТЕЛК.

 

“Столичен зоопарк” предлага преференции за лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% – такса вход 1 лев. Трябва да се носи копие от ТЕЛК.

 

“Музейко” предлага преференциален билет за вход на хора с увреждания на стойност 0,00 лв. Трябва да се носи копие от ТЕЛК.

 

Някои музеи имат безплатен вход или преференции за хора с увреждания. Трябва да се носи копие от ТЕЛК.

 

Някои басейни имат преференциални цени за хора с увреждания.

Сподели с приятел